ብዛዕባ ፕሮጀክት Sverige Bygger Nytt (ስራሕቲ ህንጻ ሽወደን)

ኣብቲ ዝመጽእ ዓመታት፣ ኣብ ሽወደን ብዙሓት ኣባይቲ፣ ኣፓርትመንታት ከምኡድማ ጽርግያታት ክህነጹ እዮም። ስለዚ ብዙሓት ኩባንያታት ተወሰኽቲ ሰራሕተኛታት ክቖጽሩ እዮም።

Sverige Bygger Nytt ኣብ ናይ ስነህንጻ ኢንዳስትሪ ክሰርሑ ንዝደልዩ ሰባት ስራሕ ብቐሊሉ ክረኽቡ ዝሰርሕ ፕሮጀክት እዩ። እቲ ፕሮጀክት ኩባንያትት እውን ሰራሕተኛታት ብቐሊሉ ክረኽቡ ይሕግዞም።

Sverige Bygger Nytt እቶም ኩባንያታትን ደለይቲ ስራሕን ዝራኸቡሉ ሓደሽቲ መንገዲታት ክፈጥር ይደሊ። እቲ ፕሮጀክት ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ኢንዳስትሪ ስነህንጻ፣ ሪል ኢስቴት ኢንዳስትሪን ኢንስታሌሽን ኢንዳስትሪን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ማዕርነትን ብዙሕነትን ግደኡ ክገብር ይደሊ።

Arbetsförmedlingen (መንግስታዊ ኣገልግሎት ሽቕለት ሽወደን) ወናኒ ፕሮጀክት Sverige Bygger Nytt እዩ። እቲ ፕሮጀክት ብኤውሮጳዊ ማሕበራዊ ፈንድ እዩ ዝምወል። ኤውሮጳዊ ማሕበራዊ ፈንድ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሽቕለት ንዝፈጥሩ ከምኡድማ ንናይ ሕድሕድ ሰብ ኣካል ናይቲ ማሕበረሰብ ናይ ምዃን ዕድል እጃሞም ንዘወፍዩ ፕሮጀክታት ደገፍ ይህብ።

ፕሮጀክት Sverige Bygger Nytt ኣብ ኣርባዕተ ክፍሊታት ይምቀል:

1. መሕተቲ ዘእተዉ ምምልማል

Sverige Bygger Nytt እቶም ኣብ ኢንዳስትሪ ስነህንጻ፣ ናይ ሪል ኢስቴት ኢንዳስትሪ ወይድማ ኣብቲ ናይ ኢንስታሌሽን ኢንዳስትሪ ክሰርሑ ዝደልዩ ሰባት ዝሳተፉሉ ኣኼባታት የዳሉ። ኣብቶም ኣኼባታት፣ እቶም ስራሕ ዝደልዩ ሰባት ካብቶም ዝቐረቡ ዕድላት ስራሕ የናድዩ።

2. ቱልቦክስ

እቶም ናይ ስራሕ መሕተቲ ከእትዉ ዝደልዩ ሰባት በዚ ቱልቦክስ ዝተባህለ ሜላ ኣቢሎም ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ስነህንጻ ኢንዳስትሪ ብኽልተ ሰሙን ናይ ፈተነ ስራሕ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም። ሓበሬታን ስራሕን ኣብ ናይቲ ሰብ ፍልጠትን ቋንቋ ሽወደን ናይ ምዝራብ ብቕዓትን ዝተደረኹ እዮም።

3. ሞያዊ ቅቡልነትን ኢደጥበባዊ ስልጠናን

ድሕሪ ክልተ ሰሙን፣ እቶም ስራሕ ደለይቲ ተወሳኺ ደገፍ እንተድልዩዎም ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት፣ ንኣደላልያ ስራሕ ዝምልከት ተወሳኺ ትምህርቲ፣ ወይ ደገፍ።

4. ምስ ኢንተርንሺፕ ወይከኣ ሸቕሊ ምዝማድ

ደለይቲ ስራሕ ምስ ኩባንያታት ይዛመዱ። ኣብቲ ኩባንያ ኢንተርንሺፕ ክገብሩ ወይከኣ ክቑጸሩ ይኽእሉ።

ኩባንያታት እውን ኣብቲ ፕሮጀክት ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም።
ኣብቲ ፕሮጀክት ዝሳተፉ ኩባንያታት እዞም ዝስዕቡ ደገፋት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም:
• እቶም ደለይቲ ስራሕ ምስ ናይቲ ኩባንያ ጠለብ ምዝማድ።
• እቶም ደለይቲ ስራሕ ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦታ ከመይ ይሰርሑ ከምዘለዉ ምክትታል።
• እቲ ኩባንያ በቲ ፕሮጀክት ኣቢሉ ስራሕ ዝደሊ ሰብ ክቖጽር ክደሊ እንከሎ ደገፍ ምሃብ።

መዝገበቓላት ብቋንቋታት እንግሊዝን ዓረብን
ኩባንያ Skanska ኣብ ናይ ስነህንጻ ኢንዳስትሪ፣ ሪል ኢስቴት ኢንዳስትሪ ወይድማ ኣብ ናይ ኢንስታሌሽን ኢንዳስትሪ ክትሰርሑ እንከለኹም እትጥቀሙሎም ልሙዳት ቃላት ተርጒሙ ኣዳልዩልኩም ኣሎ። እቶም ቃላት ናብ ቋንቋታት እንግሊዝን ዓረብን እዮም ተተርጒሞም..
እቲ ናይ ቃላት ዝርዝር ንምውራድ ኣብዚ መራኸቢ ጠውቕ

ብዛዕባ Sverige Bygger Nytt ዝያዳ ክትፈልጡ ትደልዩ ዲኹም? ኢሜይል ናብዚ ለኣኽ: sverigebyggernytt@arbetsformedlingen.se