در مورد پروژه Sverige Bygger Nytt ( امور ساختمانی سویدن)

در جریان سالهای آینده، بسیاری از خانه ها، اپارتمان ها و سرک ها در سویدن اعمار خواهند شد. بنابرین بسیاری از شرکت ها نیاز به استخدام کارمندان بیشتر دارند.

Sverige Bygger Nytt عبارت ازپروژه ایست که کار را برای آنهاییکه میخواهند در صنعت امور ساختمانی کار کنند سهلتر می سازد. این پروژه همچنان برای شرکت ها زمینه آنرا مساعد می سازد تا کارمندان را به آسانی دریافت نمایند.

Sverige Bygger Nytt در نظر دارد تا راه های جدید دیدار باهمی را برای شرکت ها و آنهاییکه در جستجوی وظیفه اند فراهم سازد. این پروژه در نظر دارد تا در تساوی و تنوع فزاینده صنعت ساختمانی، تصدی ها و نصب صنایع نقش ایفا نماید.

خدمات عامه کاریابی سویدن (Arbetsförmedlingen) پروژه Sverige Bygger Nytt را در تصاحب دارد. این پروژه از سوی صندوق وجهی اجتماعی اروپا تمویل میشود. صندوق وجهی اجتماعی اروپا پروژه های داخل اتحادیه اروپا را که زمینه اشتغال مردم را مساعد می سازد و در مشارکت ایشان در جامعه نقش دارد، حمایت می نماید.

پروژه Sverige Bygger Nytt به چهار بخش تقسیم شده است:

1. استخدام متقاضیان

پروژه Sverige Bygger Nytt جلساتی را برای آنهاییکه خواهان کار در صنعت ساختمانی، تصدی ها یا نصب صنایع اند تدویر می نماید. در جریان جلسات، آنهاییکه در جستجوی وظیفه هستند میتوانند فرصت های قابل دسترس را دریافت کنند.

2. تولباکس

از طریق روشی تحت عنوان تولباکس، آنهاییکه میخواهند برای وظیفه ی درخواستی بدهند میتوانند برای دو هفته به گونه امتحانی در صنعت ساختمانی کار نمایند. معلومات و کار نظر به دانش فرد و تسلط او به زبان سویدنی تنظیم گردیده است.

3. اعتبار دهی مسلکی یا آموزش حرفوی

بعد از مدت دو هفته، افرادی که در جستجوی کار اند در صورت ضرورت میتوانند کمک بیشتر دریافت کنند. به عنوان مثال، آنها میتوانند تعلیمات یا حمایت بیشتر را در خصوص جستجوی وظایف دریافت کنند.

4. معرفی به برنامه های کار آموزشی یا کاریابی

متقاضیان کار به شرکت مناسب معرفی میشوند. در همان شرکت آنها میتوانند برنامه های کار آموزشی را به پیش ببرند و یاهم در آنجا استخدام خواهند شد.

شرکت ها نیز میتوانند در این پروژه سهم بگیرند
شرکت های که در پروژه سهم میگیرند در عرصه های ذیل کمک دریافت خواهند کرد:
معرفی افرادی که در جستجوی وظیفه اند نظر به نیازمندی های شرکت ها •
• پیگیری با متقاضیان وظیفه از چگونگی وظیفه شان در محل کار •
• حمایت و همکاری زمانی که شرکت بخواهد فردی را که خواهان دریافت وظیفه از طریق پروژه باشد استخدام نماید. •

لغتنامه به زبان های انگلیسی و عربی
شرکت Skanska فهرستی از لغاتی را که بیشتر در صنعت ساختمانی، تصدی ها و نصب صنایع کاربرد دارد ترجمه نموده است. این لغات به زبان های انگلیسی و عربی ترجمه شده اند.
برای دانلود فهرست لغات، این لینک را کلیک نمایید

آیا میخواهید در مورد Sverige Bygger Nytt بیشتر بدانید؟ به آدرس sverigebyggernytt@arbetsformedlingen.se ایمیل بفرستید.